Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Carolina’s Outlet

Versie geldig vanaf 24-01-2022

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Prijzen
Artikel 4 – Prijsverhoging
Artikel 5 – Offertes
Artikel 6 – Herroepingsrecht bij aankopen op afstand
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Garantie
Artikel 9 – Reservering
Artikel 10 – Betaling
Artikel 11 – Bezorging na aankoop via webshop van Carolina’s Outlet
Artikel 12 – Opslag
Artikel 13 – Retourneren van artikelen
Artikel 14 – Eigendomsrecht
Artikel 15 – Bescherming persoons- en/of bedrijfsgegevens
Artikel 16 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
Artikel 17 – Overmacht
Artikel 18 – Verzuim/ontbinding
Artikel 19 – Klachtenregeling
Artikel 20 – Geschillenbeslechting en toepasselijk recht
Artikel 21 – Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Artikel 22 – Slotbepaling

1. Definities en toepasselijkheid
1.1 In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. Carolina’s Outlet: alle vestigingen en locaties die onderdeel uitmaken van Carolina’s Outlet.
b. De winkel van Carolina’s Outlet: Alle vestigingen en locaties van Carolina’s Outlet waar artikelen te koop worden aangeboden die bij een kassa afgerekend kunnen worden.
c. De webshop van Carolina’s Outlet: De website van Carolina’s Outlet (carolinasoutlet.nl) waar online artikelen besteld en afgerekend kunnen worden.
d. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Carolina’s Outlet een overeenkomst aangaat, dan wel daarover onderhandelt.
e. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
f. Artikel: alle door Carolina’s Outlet ter verkoop aangeboden artikelen.
g. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Carolina’s Outlet en de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.
h. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
i. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
j. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
k. Duurtransactie: een overeenkomst, al dan niet gesloten op afstand, met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
l. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
m. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

1.2 De verkoopvoorwaarden van Carolina’s Outlet zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Carolina’s Outlet. Afwijkingen zijn slechts geldig, indien uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bevestigd.
1.3 Indien een bepaling van de verkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Carolina’s Outlet en de klant zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking der vernietigde bepaling rekening wordt gehouden.
1.4 Carolina’s Outlet is te allen tijde gerechtigd de verkoopvoorwaarden van Carolina’s Outlet te wijzigen.
1.5 In deze algemene voorwaarden wordt onderscheid gemaakt tussen aankopen die gedaan worden in de winkel van Carolina’s Outlet en aankopen op afstand (webshop). Daar waar dit van belang is, wordt in deze voorwaarden duidelijk aangegeven of het aankopen in de winkel of aankopen op afstand betreft.
1.6 Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
1.7 Indien een overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2. Identiteit van de ondernemer
Carolina’s Outlet
Epelenberg 18, 4817 CM Breda
06 – 836 22 614
carolinasoutlet@hotmail.com (algemeen)
KVK 62366246, Vestigingsnr. 000031377998 te Breda

3. Prijzen
3.1 De verkoopprijs luidt in euro’s inclusief btw maar exclusief eventuele verzend/bezorgkosten, tenzij anders vermeld. Carolina’s Outlet hanteert vaste prijzen en er is geen mogelijkheid om hierover te onderhandelen.
3.2 Indien de verkoopprijs niet staat vermeld op het betreffende artikel, dan wel op of boven het schap waar de betreffende artikelen door Carolina’s Outlet zijn geplaatst, dan wordt de verkoopprijs vastgesteld door Carolina’s Outlet of het artikel wordt uit de verkoop genomen.
3.3 Carolina’s Outlet heeft het recht de verkoopprijzen te wijzigen, indien de omstandigheden, waarop de verkoopprijzen zijn gebaseerd, veranderen.
3.4 Er kan geen aanspraak gemaakt worden op eerdere prijsstellingen of op de vergelijking met andere artikelen.
3.5 Onjuiste prijsvermeldingen en andere vergissingen zoals calculatie- en schrijffouten in prijzen op reclame-uitingen, prijskaarten en labels in de winkel, de website, in aanbiedingen, offertes, publicaties, orderbevestigingen, op facturen of andere bescheiden, binden Carolina’s Outlet niet. Evenmin is Carolina’s Outlet gebonden aan prijsaanduiding als prijskaarten/labels die niet op de juiste artikelen zijn geplaatst en/of de artikelen in een verkeerd vak (al dan niet door toedoen van Carolina’s Outlet) zijn geplaatst.

4. Prijsverhoging
4.1 Indien Carolina’s Outlet met de klant een bepaalde prijs overeenkomt, is Carolina’s Outlet niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Carolina’s Outlet is gerechtigd om prijsverhogingen in de grondstoffen, arbeidskosten en energiekosten door te berekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
4.2 Indien er een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst kan de klant de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
4.3 De in lid 1 en lid 2 genoemde ontbinding kan slechts rechtsgeldig worden ingeroepen door een schriftelijke verklaring van de klant door Carolina’s Outlet ontvangen binnen acht dagen nadat de klant van de prijsverhoging op de hoogte is gesteld.

5. Offertes
5.1 Alle door Carolina’s Outlet uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders vermeld.
5.2 Carolina’s Outlet behoudt zich te allen tijde het recht voor offertes in te trekken.
5.3 Carolina’s Outlet is slechts aan haar offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte wordt bevestigd.

6. Herroepingsrecht bij aankopen op afstand
6.1 Bij de aankoop van artikelen op afstand (online via de webshop) heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Deze bedenktermijn geldt alleen voor artikelen die op afstand, dus online via de webshop, zijn aangekocht en niet voor artikelen die in de winkel zijn aangekocht.
6.2 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.
6.3 Carolina’s Outlet kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Carolina’s Outlet dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
6.4 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

7. Kosten in geval van herroeping
7.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
7.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

8. Garantie
8.1 Tenzij anders vermeld, geeft Carolina’s Outlet geen garantie op de door haar te verkoop aangeboden artikelen.
8.2 Garantiebepalingen zijn alleen van kracht indien een geldig garantiebewijs met kassabon kan worden overgelegd.
8.3 De kassabon wordt als geldig aankoopbewijs aangemerkt.
8.4 De klant dient aan te tonen dat het artikel binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor de garantie geldt.
8.5 De garantietermijn gaat in op de datum van aankoop of aflevering van het artikel.
8.6 Ingeval van gebreken, wordt door Carolina’s Outlet per garantiegeval afzonderlijk beoordeeld of en zo ja in welke mate er sprake is van een gebrek. Carolina’s Outlet geeft binnen vijf werkdagen ná ingebrekestelling uitsluitsel aan de klant.
8.7 Carolina’s Outlet heeft het recht te kiezen om het artikel te vervangen dan wel de koopsom te restitueren.
8.8 De garantie vervalt indien sprake is van doorverkochte artikelen.
8.9 De garantie vervalt indien de klant zelf schade heeft veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerd artikel.
8.10 Onder een onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan:

a. het niet hebben doen aansluiten van een bij Carolina’s Outlet gekocht artikel door een erkende installateur;
b. het verkeerd hebben gemonteerd van een bij Carolina’s Outlet gekocht artikel;
c. het onoordeelkundig hebben getransporteerd van een bij Carolina’s Outlet gekocht artikel;
d. het in gebruik nemen en/of houden van een bij Carolina’s Outlet gekocht artikel voor een ander doel dan waarvoor deze is bedoeld;
e. het ondeskundig in elkaar zetten van onderdelen van het gekochte artikel.

9. Reservering
9.1 Tenzij in overleg worden er in géén geval en op geen enkele wijze artikelen gereserveerd.

10. Betaling
10.1 Carolina’s Outlet accepteert cash en pinbetalingen.
10.2 De klant dient het aankoopbedrag, inclusief eventuele bezorg-, opslag- of andere kosten, volledig te voldoen bij de kassa op het moment van aankoop.
10.3 Betaling kan niet geschieden in termijnen.
10.4 Bij bezorging moet betaling van de artikelen direct na het sluiten van de overeenkomst plaatsvinden.
10.5 Facturen van Carolina’s Outlet dienen binnen dertig dagen na factuurdatum voldaan te worden op de door Carolina’s Outlet aan te geven wijze, bij gebreke waarvan de klant onmiddellijk en zonder nadere mededeling in verzuim is. In geval van niet tijdige betaling, worden alle betalingsverplichtingen van de klant terstond opeisbaar en is de klant de wettelijke rente verschuldigd ingaande de datum van verzuim.
10.6 Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat voldoening betrekking heeft op latere factuur.

11. Bezorging bij aankoop in de webshop van Carolina’s Outlet
11.1 Carolina’s Outlet zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van artikelen.
11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Carolina’s Outlet kenbaar heeft gemaakt.
11.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Carolina’s Outlet geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
11.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Carolina’s Outlet het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
11.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van artikelen berust bij Carolina’s Outlet tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Carolina’s Outlet bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

12. Opslag.
12.1 Artikelen kunnen na betaling maximaal twee weken worden opgeslagen.
12.2 Opslag is alleen mogelijk als de klant zijn naam, adres en telefoonnummer opgeeft.
12.3 Bij overschrijding van de maximale opslagperiode van twee weken, vervallen alle aanspraken op de gekochte artikelen. Deze worden dan opnieuw te koop aangeboden in de winkel van Carolina’s Outlet.

13. Retourneren van artikelen
13.1 Artikelen welke zijn aangeschaft in de winkel kunnen niet worden geretourneerd of geruild.
13.2 Voor artikelen die zijn aangekocht op afstand wordt verwezen naar artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

14. Eigendomsrecht
14.1 Carolina’s Outlet blijft eigenaar van het verkochte artikel zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht zijn bovenop de hoofdsom.

15. Bescherming persoons- en/of bedrijfsgegevens
15.1 Carolina’s Outlet leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties en de Wet Bescherming Persoonsgegevens, na. Indien een klant zijn persoonlijke gegevens wenst in te zien, te corrigeren of te verwijderen kan de klant hierover met Carolina’s Outlet contact opnemen. Carolina’s Outlet zal de klant alle gewenste informatie verstrekken en indien door de klant gewenst de gegevens aanpassen of verwijderen.
15.2 De door de klant verstrekte gegevens worden door Carolina’s Outlet gebruikt voor het verwerken van de overeenkomst of voor het toezenden van een nieuwsbrief of ander promotiemateriaal.

16. Aansprakelijkheid en vrijwaring
16.1 Carolina’s Outlet is niet aansprakelijk tot verdergaande schadevergoeding aan de klant of derden, dan waartoe de klant recht op heeft op grond van de garantievoorwaarden.
16.2 Carolina’s Outlet is voorts niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebruik dat afwijkt van de eventuele gebruiksvoorschriften van het betreffende artikel.
16.3 De aansprakelijkheid van Carolina’s Outlet in die gevallen is te allen tijde beperkt tot directe schade.
16.4 Carolina’s Outlet sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot gevolgschade, immateriële schade, zaakschade, bedrijfs- en milieuschade.
16.5 De omvang van de aansprakelijkheid van Carolina’s Outlet is in alle gevallen maximaal gelijk aan het factuurbedrag.

17. Overmacht
17.1 Indien Carolina’s Outlet door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
17.2 In geval van overmacht aan de zijde van Carolina’s Outlet heeft de klant geen recht op enige (schade) vergoeding.
17.3 Onder overmacht van Carolina’s Outlet wordt verstaan elke van de wil van Carolina’s Outlet onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Carolina’s Outlet kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: staking, stroomstoring, files, problemen bij toeleveranciers van Carolina’s Outlet en/of bij het eigen of door derden verzorgd transport.

18. Verzuim/ontbinding
18.1 Indien de klant, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is de klant zonder ingebrekestelling in verzuim. Carolina’s Outlet is dan en in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van de klant gerechtigd de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, dan wel die overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Carolina’s Outlet tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de verder aan Carolina’s Outlet toekomende rechten.
18.2 Is de klant in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. In ieder geval is de klant buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd conform het incassotarief van het Rapport Voorwerk II. Indien Carolina’s Outlet aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

19. Klachtenregeling
19.1 Carolina’s Outlet beschikt over een klachtenprocedure en behandelt klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure.
19.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
19.3 Bij Carolina’s Outlet ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Carolina’s Outlet binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

20. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht
20.1 De rechter van de vestigingsplaats van Carolina’s Outlet, die bij de overeenkomst partij is, is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen de overeenkomst betreffende in de ruimste zin des woords, tenzij bepalingen van dwingend recht zich daartegen verzetten. Carolina’s Outlet houdt bovendien het recht de klant te dagvaarden voor de volgens de algemene regelingen bevoegde rechter.
20.2 Op alle overeenkomsten en aanbiedingen is Nederlands recht van toepassing.

21. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
21.1 Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Carolina’s Outlet, hangen ter inzage in de winkel en zijn op verzoek verkrijgbaar.

22. Slotbepaling
22.1 De overeenkomsten en algemene voorwaarden van Carolina’s Outlet beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding(en) tussen Carolina’s Outlet en haar klanten. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen Carolina’s Outlet en haar klant geldende rechtsverhouding, zijn partijen gebonden door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking welke niet nietig zijn.